Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Podívejte se na naše Zásady pro soubory cookie.
Rozumím
 Maskot
ICM Jilemnice

ICM Jilemnice
Komenského čp. 1
514 01 Jilemnice
+420 731 766 335
(pouze v otvírací dobu)
Otevírací doba
Pondělí11:30 - 16:30
Úterý11:30 - 16:30
Středa11:30 - 16:30
Čtvrtek11:30 - 16:30
Pátek10:00 - 15:00
SobotaZavřeno
NedělěZavřeno

Podporují nás
Město Jilemnice Jilemnický pivovar SD Jilm www.richter.cz TechSoup.cz - darovaný software pro neziskové a církevní organizace a veřejné knihovny

Informační síť pro mládež v ČR
Informační síť pro mládež v ČR
ICM Jilemnice poskytuje informace z našeho regionu v následujících oblastech:
Regionální mix informací
Remix
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
 Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech
 Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Informace k projektu "Tvůj hlas může rozhodnout"
Informace k projektu Tvůj hlas může rozhodnout

Evropská charta pro mládež

Přijatá v Bratislavě (Slovenská republika) 19. listopadu 2004 patnáctým Generálním shromážděním European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA).

Eryica

Preambule

Ve složité společnosti integrované Evropy, která nabízí mnoho výzev a příležitostí, je pro mladé Evropany stále důležitější přístup k informacím a schopnost analyzovat a využívat je. Práce s informacemi pro mládež jim může pomoci dosahovat cílů a může podporovat jejich aktivní zapojení do společnosti. Informace by měly být poskytovány způsobem, který mladým lidem rozšiřuje možnosti výběru a který podporuje jejich samostatnost a schopnosti.

Z úcty k demokracii, lidským právům a základním svobodám vyplývá právo všech mladých lidí na přístup k úplným, objektivním, srozumitelným a spolehlivým informacím o všech jejich otázkách a potřebách. Toto právo na informace bylo uznáno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy, týkajícím se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Toto právo je také základem činností souvisejících s informacemi pro mládež, jež vykonává Evropská unie.

Úvod

Všestranná práce s informacemi pro mládež pokrývá všechny oblasti, které zajímají mladé lidi, a může zahrnovat celou škálu činností: informování, konzultace, poradenství, vedení, podporu, přátelství, pomoc a školení, vytváření sítí a doporučování specializovaných služeb. Tyto činnosti mohou být prováděny informačními centry pro mládež, prostřednictvím informačních služeb pro mládež v jiných institucích nebo za použití elektronických a dalších médií. Principy této charty jsou určeny pro všechny formy všestranné práce s informacemi pro mládež. Tvoří podklad pro minimální standardy a měřítka kvality, která by měla být zavedena v každé zemi jako základní prvky komplexního, jednotného a koordinovaného přístupu k práci s informacemi pro mládež, která je součástí politiky práce s mládeží.

Principy

Všestranná práce s informacemi pro mládež usiluje o zaručení práva mladých lidí na informace. Následující principy tvoří směrnice pro tuto práci:

 1. Informační centra a služby pro mládež mají být otevřené všem mladým lidem bez výjimky.
 2. Informační centra a služby pro mládež usilují o zaručení rovného přístupu k informacím pro všechny mladé lidi bez ohledu na jejich postavení, původ, pohlaví, náboženství nebo sociální zařazení. Zvláštní pozornost by měla být věnována znevýhodněným skupinám a mladým lidem se specifickými potřebami.
 3. Informační centra a služby pro mládež by měly být snadno přístupné, bez nutnosti domlouvat si schůzku. Měly by být pro mladé lidi atraktivní, s přátelskou atmosférou. Provozní doba by měla vycházet vstříc potřebám mladých lidí.
 4. Poskytované informace mají vycházet z požadavků mladých lidí a z informačních potřeb u nich zjištěných. Měly by pokrývat všechny oblasti, které by mladé lidi mohly zajímat, a měly by se vyvíjet tak, aby pokryly nové oblasti.
 5. Každý uživatel má být respektován jako jednotlivec a odpověď na každou otázku má být osobní. Má být poskytnuta způsobem, který uživatele podporuje, vede je k samostatnosti a rozvíjí jejich schopnost analyzovat a využívat informace.
 6. Informační služby pro mládež mají být bezplatné.
 7. Informace jsou podávány způsobem, který respektuje jak soukromí uživatelů, tak jejich právo na anonymitu.
 8. Informace jsou poskytovány profesionálně, personálem vyškoleným pro tento účel.
 9. Poskytované informace jsou komplexní, aktuální, přesné, praktické a uživatelsky přístupné.
 10. Snahou je zajistit objektivitu poskytovaných informací prostřednictvím plurality a ověřování použitých zdrojů.
 11. Poskytnutá informace má být nezávislá na jakémkoli náboženském, politickém, ideologickém a komerčním vlivu.
 12. Informační centra a služby pro mládež se mají snažit oslovit co největší počet mladých lidí způsoby, které jsou efektivní a vhodné pro různé skupiny a potřeby, a také tím, že jsou kreativní a inovační ve výběru strategií, metod a prostředků.
 13. Mladí lidé mají mít možnost se vhodnými způsoby zapojit do různých forem práce s informacemi pro mládež na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Práce může mimo jiné zahrnovat: identifikaci informačních potřeb, přípravu a předávání informací, vedení a vyhodnocování informačních služeb, projektů a vrstevnických aktivit.
 14. Informační centra a služby pro mládež mají spolupracovat s ostatními službami a institucemi pracujícími s mládeží zejména ve své geografické oblasti a mají vytvářet síť se zprostředkujícími a dalšími organizacemi, které pracují s mladými lidmi.
 15. Informační centra a služby pro mládež mají mladým lidem pomáhat jak v přístupu k informacím poskytovaným prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií, tak při rozvíjení jejich schopnosti tyto technologie využívat.
 16. Žádný zdroj financování práce s informacemi pro mládež by neměl fungovat způsobem, který by bránil informačnímu centru nebo službám v aplikování veškerých principů této Charty.

Tento dokument ve formátu PDF